LINE : @CAM69KH TL : @CAM69KH
NEWS : CAM69KH.COM ជាវេបសាយហ្គេមអនឡាញស្លុត បាញ់ត្រី ប្រណាំងសេះ ជល់មាន់ ឆ្នោតលំដាប់លេខ1

លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម

លក្ខខ័ណ្ឌ និងកិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅនៃការផ្តល់ជូន
លក្ខខ័ណ្ឌ និងកិច្ចព្រមព្រៀងដូចខាងក្រោមគឺរៀបចំដោយ CAM69KH។​ រាល់ការស្នើរសុំទាំងអស់របស់អតិថិជនគឺសិ្ថតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោមនេះ៖
1- អតិថិជនត្រូវមានអាយុចាប់ពី 18ឆ្នាំឡើងទៅ ឬច្រើនជាងនេះដែលអាចមានទំនួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងប្រតិបត្តិការជាមួយ CAM69KH។ CAM69KH រក្សាសិទ្ធិ និងចាត់ទុកជាមោឃៈនូវរាល់ប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអនីតិជន។


2- ប្រាក់បន្ថែមទាំងអស់ដែលផ្តល់ជូនគឺសម្រាប់តែអតិថិជនកំសាន្តប៉ុណ្ណោះ។ គណនីដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឬក៏សង្ស័យថាបានរំលោភបំពាន ឬកេងបន្លំ ឬរកផលប្រយោជន៌ពីលើការផ្តល់ជូន មិនមានសិទ្ធិទទួលបានការផ្តល់ជូននេះទេហើយប្រាក់រង្វាន់បន្ថែម និងប្រាក់ដែលឈ្នះជាមួយនឹងប្រាក់បន្ថែមនឹងត្រូវដកហូតដោយឆន្ទានុសិទ្ធិតែមួយគត់របស់ CAM69KH ។


3- ការផ្តល់រង្វាន់ពី CAM69KH គឺត្រូវបានកំណត់តែមួយដង សំរាប់ការប្រើប្រាស់ មនុស្សម្នាក់/គណនីមួយ/គ្រួសារ/អាសយដ្ឋានចុះឈ្មោះពិតប្រាកដ/អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល/លេខទូរស័ព្ទ/គណនីទូទាត់(ឧទាហរណ៍ ប័ណ្ណឥណពន្ធ ឬ ប័ណ្ណឥណទាន Neteller ជាដើម)/អាសយដ្ឋាន IP/ការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័ររួមគ្នា / ការប្រើប្រាស់ VPN ឧទាហរណ៍ នៅសាលារៀន បណ្ណាល័យរដ្ឋ ឬ កន្លែងធ្វើការ។ យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិដើម្បីដកចេញកាផ្តល់រង្វាន់ណាមួយពីសមាជិកណាមួយ ឬ ក្រុមនៃសមាជិកណាមួយគ្រប់ពេលដោយមិនជម្រាបជូន​ជាមុន។


4- កំឡុងពេលការផ្ដល់រង្វាន់ ច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំពានប្រើប្រាស់គណនីច្រើននឹងត្រូវបានអនុវត្ដ។ CAM69KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្ដទៅលើសកម្មភាពណាខ្លះដែលចាត់ទុកជាការបំពានក្នុងការប្រើប្រាស់គណនីច្រើន។


5- ទឹកប្រាក់ដើម និងទឹកប្រាក់បន្ថែមដែលបានធ្វើការភ្នាល់ឈ្នះ នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយធ្វើការដកប្រាក់ឡើយ ប្រសិនបើមិនបានបំពេញលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំចប់សព្វគ្រប់។
ក/ ប្រសិនបើអតិថិជនធ្វើការស្នើរសុំប្រាក់បន្ថែម ប៉ុន្តែមានការភ្នាល់មុននឹងប្រាក់បន្ថែមត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនី៖
i) សមតុល្យគណនីរបស់អតិថិជនត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញលក្ខខ័ណ្ឌនៃការភ្នាល់វិលជុំ។ CAM69KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្នើរអោយអតិថិជនធ្វើការដាក់ប្រាក់បន្ថែមអោយគ្រប់ដូចនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ដំបូងមុនដែលទឹកប្រាក់បន្ថែមត្រូវបានដាក់បញ្ចូល។
ii) ប្រសិនបើមានការស្នើរសុំដកប្រាក់ CAM69KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធសំណើរដកប្រាក់ក្នុងករណីដែលអតិថិជនមិនបានបំពេញលក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់​​​ ជូន។ អតិថិជនអាចធ្វើការស្នើរសុំដកប្រាក់ម្តងទៀត ប្រសិនបើបានបំពេញលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំចប់សព្វគ្រប់។
ខ/ ដូចគ្នាដែរ នៅពេលដែលប្រាក់បន្ថែមត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អតិថិជន CAM69KH រក្សាសិទ្ធិមិនលុបចោលនូវការផ្តល់ជូននោះទេ ទោះបីជាមានការដាក់ភ្នាល់តិច ឬច្រើនក្តី ដរាបណាមិនទាន់គ្រប់លក្ខខ័ណ្ឌនៃការភ្នាល់វិលជុំ។


6- មានតែការភ្នាល់ដែលឈ្នះ ឬចាញ់តែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ។ ការភ្នាល់ដែលលុបចោល ឬទុកជាមោឃៈ ឬភ្នាល់ស្មើ មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលឡើយ។


7- រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់សងខាង ការភ្នាល់ដែលមានហាងឆេងទាបជាង 1.50 (Decimal) រឺ (malay odds 0.50; HK odds 0.50; Indo odds -2.00)​ នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងការផ្តល់ជូន និងលក្ខខ័ណ្ឌវិលជុំឡើយ។​


8- យោងតាមប្រការ 5​ ខាងលើ ប្រសិនបើប្រាក់បន្ថែមត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់សមាជិក CAM69KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការយល់ព្រម ឬបដិសេធនូវសំណើររបស់សមាជិក ឬក៏លុបចោលនូវការផ្តល់ជូន ឬដកប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់បំពេញលក្ខខ័ណ្ឌនៃការភ្នាល់វិលជុំ។ ការអនុម័តណាមួយដែលធ្វើឡើង នឹងត្រូវបានកំណត់យ៉ាងតឹងរឹងចំពោះការដាក់ប្រាក់ ​ឬដកប្រាក់បន្ថែម ឬប្រាក់ដែលឈ្នះ ដែលកើតឡើងមុនការស្នើរសុំនឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈ។


9- CAM69KH រក្សារសិទ្ធិក្នុងការស្នើរសុំអោយអតិថិជនផ្តល់នូវឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជនមុននឹងប្រាក់បន្ថែមត្រូវបាន​ ផ្តល់ជូន។


10- ការផ្តល់ជូនផ្សេងៗ និងទឹកប្រាក់បន្ថែមត្រូវបានផ្តល់ជូនសំរាប់សមាជិកដែលគោរពតាមគោលការណ៌របស់ CAM69KH។ ចំពោះសមាជិកដែលមានសកម្មភាពកេងបន្លំ ឬរំលោភបំពានគោលការណ៌ នឹងត្រូវបានបញ្ឈប់ការផ្តល់ជូនភ្លាមៗ។ ជាមួយគ្នានេះផងដែរ CAM69KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបិទគណនីរាល់សមាជិកដែលរកឃើញថាមានសកម្មភាពរំលោភបំពានលើការផ្តល់ជូន។ ក្នុងករណីណាមួយជាប់សង្ស័យថាមានការកេងបន្លំលើការផ្តល់ជូន CAM69KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកហូតយកប្រាក់បន្ថែម និងទឹកប្រាក់ឈ្នះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ នឹងការកេងបន្លំ ឬក៏បិទគណនីណាមួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបូករួមគំនិតក្នុងការកេងបន្លំ។


11- នៅក្នុងករណីនៃវិវាទពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ឋិចូលរួមនៃអ្នកលេងនៅក្នុងការផ្ដល់រង្វាន់ គ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ទាក់ទងនឹងការផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់ និង/ឬ លក្ខខន្ដិកៈ ឆន្ទានុសិទ្ធិចុងក្រោយអាស្រ័យលើអ្នកគ្រប់គ្រង CAM69KH ។ ការសំរេចចិត្ដ និងទុកជាមោឃៈ ហើយមិនចាំបាច់ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញ ឬប្ដឹងតវ៉ាដោយអ្នកលេងណាមួយ ឬ ភាគីទីបីទេ។


12- ដោយចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់ជូនរង្វាន់ អ្នកចូលរួមនីមួយៗយល់ព្រមដោះលែង លះបង់ និង ការពារក្រុមហ៊ុនCAM69KH អ្នកតំណាងស្របច្បាប់ ភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុន សាខា ទីភ្នាក់ងារ និង មន្រ្ដីដាច់ដោយឡែករបស់ក្រុមហ៊ុន អភិបាល នយោជិក និងភ្នាក់ងារ ពីការខូចខាតណាមួយកើតឡើង ឬ ការខាតបង់ ឬ ការទទួលរងផ្សេងទៀត នៅក្នុងការទទួលយក និង/ឬ ការចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់រង្វាន់ណាមួយ ទោះបីជាដោយផ្ទាល់ ឬមិនផ្ទាល់ក្តី។


13- និយោជិក និងសាច់ញាតិនៃនិយោជិករបស់ CAM69KH និងស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលមានសម្ពន្ធភាព ឬជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង CAM69KH មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់ជូនទេ។ សំរាប់គោលបំណងទាំងនេះ “សាច់ញាតិ” មានន័យថាជាស្វាមី/ភរិយា ដៃគូ ឪពុកម្តាយ កូន ឬ បងប្អូន។


14- CAM69KH រក្សាសិទ្ឋិគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីកែប្រែលក្ខខន្ដិកៈទាំងនេះដែលជាឆន្ទានុសិទ្ធិរួមមាន ការលុបចោល ការផ្លាស់ប្ដូរ ឬការផ្អាកនៃការផ្ដល់ជូន។


15- នៅក្នុងករណីមានភាពខុសគ្នាណាមួយរវាងសំណៅបកប្រែណាមួយនៃលក្ខខន្ដិកៈនៃការផ្ដល់ជូន និងសំណៅភាសាអង់គ្លេស នោះសំណៅជាភាសាអង់គ្លេស គឺជាសំណៅគោល។


16- រាល់សមាជិកដែលបានធ្វើការស្នើរសុំការផ្តល់ជូន អនុញ្ញាតិអោយធ្វើការភ្នាល់បានតែ 50% ក្នុងមួយសំបុត្រ ក្នុងមួយគូរ​ នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់តែប៉ុណ្ណោះ (មិនរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែម)

CAM69KH សូមស្វាគមន៍ មកកាន់កងនាំសំណាង!

    ​​​
  • 1.គ្រាន់​តែបញ្ចូលទឹកប្រាក់ចាប់ពី5ដុល្លា​លោ​កអ្នកក៏មានសិទ្ធផ្សងសំណាងបានដែរ​
  • 2.លេខកូដផ្សងសំណាងមិនអាចប្រើឆ្លងថ្ងៃ​បានទេ
  • 3.លេខកូដមិនអាចសន្សំប្រើបង្វិលក្នុង​ពេល​តែមួយបានទេ
  • 4.អតិថិជនដែលធ្វើខុសនិងលក្ខខ័ណ្ឌចាត់ទុកជាមោឃៈ
  • 5.ពត៌មានបន្ថែមទំនាក់ទំនង Line: @Cam69kh
ចុចបង្វិលផ្សងសំណាង
Remind later